Program "Klaus Zernack Colloquium 2023"

27.09.2023 do 07.12.2023

[SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION]

Czternasta już odsłona corocznych seminariów z cyklu "Klaus Zernack Colloquium" odbywa się pod hasłem "Muzea, kolekcje i rynek sztuki. Rozszerzone perspektywy". Poświęcona jest kolekcjom i muzeom oraz historii ich wzajemnych oddziaływań w szerokim kontekście społeczno-kulturowym. Dzieje kolekcjonerstwa i muzealnictwa znajdują się na interdyscyplinarnym pograniczu historii sztuki, wiedzy, gustu i koneserstwa. Otwierają one szeroką perspektywę myślenia o historii kultury i idei, z uwzględnieniem historycznych uwarunkowań politycznych i społeczno-ekonomicznych, często dotykając też aspektów antropologii kulturowej czy psychologii.

Tematyka seminariów będzie skoncentrowana na następujących problemach:
- Kompensacja i emancypacja: kolekcjonerska działalność mniejszości społecznych i grup wykluczonych.
- Jednostka i zbiorowość: rola kolekcjonerstwa i muzeów w procesie kształtowania tożsamości indywidualnych, narodowych, regionalnych i lokalnych.
- Centrum i peryferie: polityka muzealna i wzajemne oddziaływanie miejsc, takich jak Berlin, Poznań, Gdańsk, Królewiec, Beynuhnen.
- Jednostka i instytucja: wpływ mecenasów kultury i sztuki na powstawanie kolekcji prywatnych i zinstytucjonalizowanych.
- Przeszłość i teraźniejszość: znaczenie kolekcjonerstwa dla współczesności w oparciu o diagnozę obecnej sytuacji muzeów ukraińskich i potrzeb związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym wojną.

Problemy te będziemy analizować z różnych perspektyw, opierając się na współczesnym krytycznym namyśle nad dziedzictwem dziewiętnastowiecznych muzeów i sięgając po klasyczne już narzędzia, jak postkolonializm, ale też po posthumanistyczną perspektywę.

W semestrze zimowym odbędą się następujące seminaria (wszystkie po angielsku):

27.09.2023: “Ukraine: Threats to Cultural Heritage in Wartimes – Not Only the Khanenko Museum Example”
Dr. Hanna Rudyk (Technische Universität Berlin/Khanenko National Museum of Arts in Kyiv)
Olena Balun (Ukraine Art Aid Center)
Prof. Beate Störtkuhl (Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa)
Ariane Afsari (Deutsches Kulturforum östliches Europa in Potsdam)
 
12.10.2023: “Between Nation and Region, Between Cultural Policy and Local Identity. The Kaiser Friedrich Museum in Poznań from 1904 to 1919”
Dr. Kamila Kłudkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr. Vasco Kretschmann (Freie Universität Berlin)
 
12.2023 (t.b.d.): “Re-Creating Historical Animal Collections in Contemporary Visual Arts”
Dr. Dorota Łagodzka (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Petra Lange-Berndt (Universität Hamburg) [to be confirmed]
 
Współorganizatorem cyklu w semestrze zimowym jest Deutsches Kulturforum östliches Europa w Poczdamie.

W semestrze wiosennym odbyły się następujące seminaria:

15.03.2023: "Weiblich, jüdisch, modern? Deutsch-jüdische Sammlerinnen und Förderinnen bildender Kunst um 1900" (po niemiecku)
dr Anna-Carolin Augustin (Niemiecki Instytut Historyczny w Waszyngtonie)
prof. Meike Hopp (Uniwersytet Techniczny w Berlinie)
Ariane Afsari (Deutsches Kulturforum östliches Europa w Poczdamie)

18.04.2023: "Wilhelm von Bode: The Entanglement of Art Historical Scholarship, Connoisseurship and the Art Trade in the Late Nineteenth Century: (po angielsku)
dr Joanna Smalcerz (Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet w Bernie)
prof. Thomas W. Gaehtgens (Getty Research Institute w Los Angeles; Wolny Uniwersytet w Berlinie)

15.06.2023: "Colonial Entanglements of Central Eastern European Museums: the Case Study of African Collection in the National Ethnographic Museum in Warsaw" (auf Englisch)
dr Magdalena Wróblewska (Universität Warschau)
dr Margareta von Oswald (Humboldt-Universität zu Berlin)

Autorkami koncepcji i koordynatorkami seminariów w 2023 r. są: dr Milena Woźniak-Koch (CBH PAN, e-mail: milena.wozniak-koch@cbh.pan.pl) i Ariane Afsari (Deutsches Kulturforum östliches Europa, e-mail: afsari@kulturforum.info).

Współorganizatorem cyklu w semestrze wiosennym jest Deutsches Kulturforum östliches Europa w Poczdamie.


The theme of the 14th Klaus Zernack Colloquium is "Museums, Collections and Art Market: Enhanced Perspectives". The seminars in this series deal with the history of collections and museums and their interaction in a broad socio-cultural context. Processes of collecting and reasearch on museology will be placed in the interdisciplinary field of art history, history of knowledge, taste and connoisseurship. They open up a broad perspective for considerations of the history of culture and ideas, taking into account political and socio-economic frameworks and often touching on aspects of cultural anthropology or psychology.

The topics of the seminars will focus on the following main areas:
- Compensation and emancipation: collecting activities of social minorities and excluded groups.
- Individual and collective: the role of collecting and museums in the process of shaping individual, national, regional and local identites.
- Centre and periphery: museum politics and the interaction of different places such us Berlin, Posen/Poznań, Danzig/Gdańsk, Königsberg, Beynuhnen.
- Individual and institution: the influence of cultural and art patrons on the formation of private and institutionalized collections.
- Past and present: the significance of collections for today through a diagnosis of the current situation of Ukrainian museums and the question of preserving cultural heritage in the war zone.

We will examine these questions from different angles, drawing on contemporary critical reflections on the heritage of 19th-century museums and using classical tools such as postcolonialism, but also a post-humanist perspective.

In the winter semester the following seminars will take place:
 
27.09.2023: “Ukraine: Threats to Cultural Heritage in Wartimes – Not Only the Khanenko Museum Example”
Dr. Hanna Rudyk (Technische Universität Berlin/Khanenko National Museum of Arts in Kyiv)
Olena Balun (Ukraine Art Aid Center)
Prof. Beate Störtkuhl (Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa)
Ariane Afsari (Deutsches Kulturforum östliches Europa in Potsdam)

12.10.2023: “Between Nation and Region, Between Cultural Policy and Local Identity. The Kaiser Friedrich Museum in Poznań from 1904 to 1919”
Dr. Kamila Kłudkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr. Vasco Kretschmann (Freie Universität Berlin)

12.2023 (t.b.d.): “Re-Creating Historical Animal Collections in Contemporary Visual Arts”
Dr. Dorota Łagodzka (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Petra Lange-Berndt (Universität Hamburg) [to be confirmed]

The seminars in the winter semester are co-organised by the Deutsches Kulturforum östliches Europa.

The following seminars were held in the spring semester:

15.03.2023: "Weiblich, jüdisch, modern? Deutsch-jüdische Sammlerinnen und Forderinnen bildender Kunst um 1900" (in German)
Dr Anna-Carolin Augustin (German Historical Institute, Washington, D.C.)
Prof. Meike Hopp (Technical University, Berlin)
Ariane Afsari (Deutsches Kulturforum östliches Europa, Potsdam)

18.04.2023:  "Wilhelm von Bode: The Entanglement of Art Historical Scholarschip, Connoisseurship and the Art Trade in the Late Nineteenth Century: (in English)
Dr Joanna Smalcerz (University of Warsaw / University of Bern)
Prof. Thomas W. Gaehtgens (Getty Research Institute. Los Angeles / Free University, Berlin)

15.06.2023: "Colonial Entanglements of Central Eastern European Museums: the Case Study of African Collection in the National Ethnographic Museum in Warsaw" (auf Englisch)
Dr. Magdalena Wróblewska (Universität Warschau)
Dr. Margareta von Oswald (Humboldt-Universität zu Berlin)

The seminars in 2023 were conceived and are coordinated by Dr Milena Woźniak-Koch (CBH PAN, e-mail: milena.wozniak-koch@cbh.pan.pl) and Ariane Afsari (Deutsches Kulturforum östliches Europa, e-mail: afsari@kulturforum.info).

The seminars in the spring semester are co-organised by the Deutsches Kulturforum östliches Europa.