Ogłoszenie naboru kandydatów na stanowisko sekretarki

20.09.2019 do 15.10.2019

Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

sekretarki

Oferujemy:

zatrudnienie od 15.11.2019 r., na podstawie umowy o pracę zawartej na prawie polskim, na 3-miesięczny okres próbny, a po jego upływie przedłużenie umowy o pracę na czas określony do 33 miesięcy (pracodawca zapewnia mieszkanie służbowe w ramach użyczenia). Praca w pełnym wymiarze godzin.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Obsługa sekretariatu Centrum
 2. Przygotowywanie pism służbowych w języku polskim i niemieckim zgodnie z dyspozycją dyrektora CBH (w tym archiwizacja)
 3. Prowadzenie korespondencji służbowej i ksiąg korespondencyjnych
 4. Organizowanie podróży służbowych i prowadzenie terminarza dyrektora CBH PAN i Centrum
 5. Prowadzenie terminarza wynajmu pokoi gościnnych
 6. Kompleksowe prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Centrum
 7. Prowadzenie kasy Centrum
 8. Udzielanie informacji telefonicznych interesantom
 9. Współpraca z odpowiednimi komórkami Kancelarii PAN

 

Wymagania niezbędne:

 1. Ukończone studia wyższe
 2. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa pracy, instrukcji kancelaryjnej oraz zasad archiwizacji
 3. Doświadczenie co najmniej roczne, w pracy o podobnym zakresie zadań
 4. Umiejętność  pracy w grupie, samodzielność, zaangażowanie, kreatywność
 5. Biegła znajomość języka niemieckiego, biegła znajomość języka polskiego, bardzo dobra znajomość języka angielskiego

 

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz językowe;

Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Berlinie moich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko sekretarki”

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk, ul. Majakowskiring 47, D-13156 Berlin +49(0)30–486 285 40, e-mail: info@cbh.pan.pl, oraz Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: akademia@pan.pl
 2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej w CBH PAN - info@cbh.pan.pl ; w Polska Akademia Nauk - iod@pan.pl
 3. podanie danych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, dalej: KP) jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
 4. przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie o którym mowa w art. 221 § Kodeksu pracy, odbywać się będzie na tej podstawie. Jeśli wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników CBH/Akademii;
 5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż do 15.12.2019 r.
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie zamierzamy także przekazywać ww. danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym;
 7. posiada Pani/Pan:                                                                                         

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,                          - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1.  wniesienie  żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez CBH/Akademię;

 

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać/składać na adres do dnia 15 października 2019 r.

 

Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

Majakowskiring 47

13156 Berlin

Niemcy

lub na adres elektroniczny info@cbh.pan.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami, a rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami odbędą się w Berlinie w siedzibie Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone/usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 15.12.2019 roku.