Ogłoszenie naboru na stanowisko robotnika gospodarczego

12.10.2020 do 15.11.2020

Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

robotnika gospodarczego w wymiarze ¾ etatu
 
Oferujemy:
 
zatrudnienie w ramach delegowania od stycznia 2021 r., na podstawie umowy o pracę zawartej na prawie polskim, na 3-miesięczny okres próbny, a po jego upływie na czas określony do 33 miesięcy (pracodawca zapewnia mieszkanie służbowe w ramach użyczenia)
 
Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:
 •  utrzymywanie porządku i czystości w budynku oraz w jego otoczeniu
 • kierowanie w zależności od potrzeb samochodem służbowym, dbanie o jego sprawność techniczną
 • wykonywanie  bieżących prac konserwatorskich na terenie siedziby CBH
 • wykonywanie drobnych prac ogrodniczych
 • pomoc w przygotowaniu i obsługa imprez organizowanych przez CBH
 • nadzór nad sprawnym działaniem sprzętu i instalacji technicznych w budynku
Wymagania:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • zdolności manualne potrzebne do wykonywania różnych napraw w budynku
 • zaangażowanie i chęć do pracy, dyspozycyjność
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziana znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;
 • list motywacyjny
 • mile widziane opinie o przebiegu dotychczasowej pracy
Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Berlinie moich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko robotnika gospodarczego”
 
Informujemy, że:
 1.     administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk, ul. Majakowskiring 47, D-13156 Berlin +49(0)30–486 285 40, e-mail: info@cbh.pan.pl, oraz Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: akademia@pan.pl
 2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej w CBH PAN - info@cbh.pan.pl ; w Polska Akademia Nauk - iod@pan.pl
 3. podanie danych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495 ze zm., dalej: KP) jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
 4. przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie o którym mowa w art. 221 § Kodeksu pracy, odbywać się będzie na tej podstawie. Jeśli wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników CBH/Akademii;
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż do 30.04.2020
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie zamierzamy także przekazywać ww. danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym;
 7. posiada Pani/Pan:                                                                                         

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,                        

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

      8. wniesienie  żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez CBH/Akademię;

 

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać/składać do dnia 15 listopada 2020 r. na adres:

Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
Majakowskiring 47
13156 Berlin
Niemcy

lub na adres elektroniczny edyta.lisiecka@cbh.pan.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone/usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 15.12.2020 roku.