Oferta pracy

20.08.2018 do 10.09.2018

Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

ogłasza nabór na stanowisko: robotnika gospodarczego w wymiarze ¾ etatu

Oferujemy: zatrudnienie w ramach delegowania od września 2018 r., na podstawie umowy o pracę zawartej na prawie polskim, na 3-miesięczny okres próbny, a po jego upływie na czas określony do 33 miesięcy (pracodawca zapewnia mieszkanie służbowe w ramach użyczenia)

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

 • utrzymywanie porządku i czystości w budynku oraz w jego otoczeniu
 • kierowanie w zależności od potrzeb samochodem służbowym, dbanie o jego sprawność techniczną
 • wykonywanie  bieżących prac konserwatorskich na terenie siedziby CBH
 • wykonywanie drobnych prac ogrodniczych
 • pomoc w przygotowaniu i obsługa imprez organizowanych przez CBH
 • nadzór nad sprawnym działaniem sprzętu i instalacji technicznych w budynku

Wymagania: 

 • wykształcenie średnie zawodowe
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • zaangażowanie i chęć do pracy, dyspozycyjność
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
 • prawo jazdy kat. B (wymóg konieczny)
 • zdolności manualne potrzebne do wykonywania różnych napraw w budynku – tzw. „złota rączka”

Mile widziana znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia
 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Berlinie oraz przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko robotnika gospodarczego”

Informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk, ul. Majakowskiring 47, D-13156 Berlin +49(0)30–486 285 40, e-mail: info@cbh.pan.pl, jako rekrutujący, natomiast jako przyszły pracodawca Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: akademia@pan.pl
 2. dane kontaktowe administratora bezpieczeństwa informacji są następujące CBH PAN - info@cbh.pan.pl ; Polska Akademia Nauk - iod@pan.pl
 3. podanie danych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm., dalej: KP) jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
 4. przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie o którym mowa w art. 221 § Kodeksu pracy, odbywać się będzie na tej podstawie. Jeśli wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników CBH PAN/PAN;
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż do 31.12.2018 r.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez CBH PAN/PAN. Ponadto osobie przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. w każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakim jej udzieliłeś. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: info@cbh.pan.pl  z dopiskiem w temacie „CBH PAN - robotnik gospodarczy” do dnia 10 września 2018 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone/usunięte nie później niż 31.12.2018 roku.