NABÓR NA STANOWISKO SEKRETARKI / SEKRETARZA

14.07.2021

Dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
ogłasza nabór na stanowisko
sekretarki/sekretarza
w pełnym wymiarze czasu pracy


 

 • Miejsce pracy: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
 • Przewidywany termin zatrudnienia: III kwartał 2021
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na prawie polskim, na czas określony (3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 33 miesiące – razem zatrudnienie do 36 miesięcy). Pracodawca zapewnia mieszkanie służbowe w ramach użyczenia.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • obsługa sekretariatu Centrum,
 • przygotowywanie pism służbowych w języku polskim i niemieckim zgodnie z dyspozycją dyrektora CBH PAN (w tym archiwizacja),
 • prowadzenie korespondencji służbowej i ksiąg korespondencyjnych,
 • organizowanie podróży służbowych i prowadzenie terminarza dyrektora i pracowników CBH PAN,
 • prowadzenie terminarza wynajmu pokoi gościnnych,
 • kompleksowe prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Centrum,
 • pomoc w obsłudze platform wideokonferencyjnych Zoom i Teams,
 • udzielanie informacji telefonicznych interesantom,
 • współpraca z odpowiednimi komórkami Kancelarii PAN.

Wymagania niezbędne:

 1. Ukończone studia wyższe.
 2. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa pracy, instrukcji kancelaryjnej oraz zasad archiwizacji.
 3. Co najmniej roczne doświadczenie w pracy o podobnym zakresie zadań.
 4. Umiejętność  pracy zespołowej, samodzielność, zaangażowanie, kreatywność.
 5. Biegła znajomość języka niemieckiego, biegła znajomość języka polskiego, bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 6. Rezydencja podatkowa w Polsce.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i życiorys zawierający: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm. dalej: KP), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz językowe;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Berlinie oraz Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych
w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko sekretarki”.

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać na adres info@cbh.pan.pl
lub na adres Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Majakowskiring 47, 13156 Berlin, Niemcy
W terminie do dnia 14 lipca 2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, a rozmowy rekrutacyjne z wybranymi osobami odbędą się online. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone/usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 31.08.2021 roku.
Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk, ul. Majakowskiring 47, D-13156 Berlin, tel. +49(0)30–486 285 40, e-mail: info@cbh.pan.pl, oraz Polska Akademia Nauk, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: akademia@pan.pl (dalej: Akademia);
 2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej w CHB PAN: info@cbh.pan.pl; w Polskiej Akademii Nauk: iod@pan.pl
 3. podanie danych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, dalej: KP) jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
 4. przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie o którym mowa w art. 221 § Kodeksu pracy, odbywać się będzie na tej podstawie. Jeśli wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników CBH/Akademii;
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż do 31.08.2021 r.
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie zamierzamy także przekazywać ww. danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym;
 7. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
     8. wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez CBH/Akademię.