Nabór na stanowisko koordynatorki/koordynatora projektów naukowych

30.06.2023

Dyrektor Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
ogłasza nabór na stanowisko
koordynatorki/koordynatora projektów naukowych

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 • Miejsce pracy: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie (CBH PAN), Majakowskiring 47, 13156 Berlin, Niemcy
 • Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2023 r.
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, w tym 3-miesięczny okres próbny, a po jego upływie i uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonego – na maksymalny okres zatrudnienia na prawie niemieckim wynoszący łącznie z okresem próbnym 24 miesiące.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • nadzorowanie przebiegu projektów naukowych realizowanych przez ekspertów CBH PAN, w tym sprawdzanie wniosków o dofinansowanie i sprawozdań rozliczeniowych projektów;
 • pisanie i redakcja tekstów promujących działalność CBH PAN w języku niemieckim, polskim i angielskim;
 • działalność PR, w tym prowadzenie strony internetowej CBH PAN, profilu Facebook i konta na YouTube oraz opracowywanie i wysyłka newsletterów;
 • nawiązywanie współpracy i komunikacja z instytucjami partnerskimi;
 • bieżące tłumaczenia z języka polskiego i angielskiego na język niemiecki na potrzeby pracowników CBH PAN.

Wymagania niezbędne:

 • znajomość języka niemieckiego na poziomie języka ojczystego, biegła znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • ukończone studia wyższe w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych;
 • doświadczenie w koordynowaniu projektów naukowych i/lub popularnonaukowych;
 • wiedza o historii stosunków polsko-niemieckich oraz znajomość niemieckiego i polskiego środowiska naukowego;
 • umiejętność pracy zespołowej, samodzielność, zaangażowanie, kreatywność, umiejętność obsługi mediów społecznościowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV) zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm. dalej: KP), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w spawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Berlinie oraz Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko koordynatora projektów naukowych”.

Zgłoszenia z tą klauzulą należy przesyłać na adres mailowy: info@cbh.pan.pl w terminie do dnia 30.06.2023 r.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami,
a rozmowy rekrutacyjne z wybranymi osobami odbędą się online. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone/usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 31.08.2023 r.

Informujemy, że:

 1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanychw ramach procesu rekrutacji jest Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (CBH PAN), Majakowskiring 47, 13156 Berlin, Niemcy, tel. +49 30 486 285 40, e-mail: info@cbh.pan.pl, oraz Polska Akademia Nauk (PAN), pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: akademia@pan.pl;
 2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej w CBH PAN: info@cbh.pan.pl; w PAN: iod@pan.pl.
 3. podanie danych, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, dalej: KP), jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
 4. przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie, o którym mowa w art. 221 § KP, odbywać się będzie na tej podstawie. Jeśli wysyła Pani/Pan do nas więcej danych osobowych niż wskazano w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników CBH PAN;
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż do 31.08.2023 r.;
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie zamierzamy także przekazywać ww. danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym;
 7. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 

     8. wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez CBH PAN/PAN.