Nabór na stanowisko ekspertki/eksperta

18.09.2023 do 20.10.2023

Dyrektor Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

ogłasza nabór na stanowisko

ekspertki/eksperta

w pełnym wymiarze czasu pracy.

 • Miejsce pracy: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie (CBH PAN), Majakowskiring 47, 13156 Berlin, Niemcy
 • Przewidywany termin zatrudnienia: listopad/grudzień 2023 r.
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, w tym 3-miesięczny okres próbny, a po jego upływie i uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonego na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na maksymalny okres zatrudnienia wynoszący łącznie z okresem próbnym 36 miesięcy (3+12+21) w formule delegowania do pracy na prawie polskim.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • realizowanie przydzielonych projektów naukowych, popularnonaukowych i wydawniczych prowadzonych przez CBH PAN;  
 • uczestnictwo w organizacji wydarzeń CBH PAN;
 • publikowanie artykułów naukowych i popularnonaukowych w języku polskim i językach obcych;
 • nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi i polskimi instytucjami naukowymi;
 • uczestnictwo w konferencjach, seminariach i dyskusjach panelowych;
 • realizowanie własnych projektów naukowych.

Wymagania niezbędne:

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub społecznych; 
 • udokumentowana bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i angielskiego na poziomie minimum C1;
 • doświadczenie w zakresie badań stosunków polsko-niemieckich w kontekście historii Europy, ze szczególnym uwzględnieniem okresu XIX i XX wieku; 
 • doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów badawczych;
 • doświadczenie w redakcji tekstów naukowych i popularnonaukowych;
 • doświadczenie i umiejętność pracy w zespole;
 • rezydencja podatkowa w Polsce.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV) zawierający informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm. dalej: KP), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • życiorys naukowy obejmujący spis publikacji, wystąpień na konferencjach i udział w projektach badawczych;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, o treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Berlinie oraz Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko eksperta/tki”.

Zgłoszenia z tą klauzulą należy przesyłać na adres mailowy: info@cbh.pan.pl lub na adres pocztowy: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Majakowskiring 47, 13156 Berlin, Niemcy, w terminie do dnia 20.10.2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, a rozmowy rekrutacyjne z wybranymi osobami odbędą się online. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone/usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 30.11.2023 r.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (CBH PAN), Majakowskiring 47, 13156 Berlin, Niemcy, tel. +49 30 486 285 40, e-mail: info@cbh.pan.pl, oraz Polska Akademia Nauk (PAN), pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: akademia@pan.pl;
 2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej w CBH PAN: info@cbh.pan.pl; w PAN: iod@pan.pl.
 3. podanie danych, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, dalej: KP), jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
 4. przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie, o którym mowa w art. 22(1) § KP, odbywać się będzie na tej podstawie. Jeśli wysyła Pani/Pan do nas więcej danych osobowych niż wskazano w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników CBH PAN;
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż do 30.11.2023 r.;
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie zamierzamy także przekazywać ww. danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym;
 7. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

     8. wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez CBH PAN/PAN.