Nabór na stanowisko ekspertki/eksperta

31.12.2021

Dyrektor Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
ogłasza nabór na stanowisko
ekspertki/eksperta
w pełnym wymiarze czasu pracy

  • Miejsce pracy: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
  • Przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2022 r.
  • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, w ramach delegowania do pracy na prawie polskim, na 3-miesięczny okres próbny, a po jego upływie i uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonego – na maksymalny okres zatrudnienia w formule delegowania wynoszący łącznie 36 miesięcy. Pracodawca zapewnia mieszkanie służbowe w ramach użyczenia.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

  • realizowanie przydzielonych projektów naukowych, popularnonaukowych i wydawniczych prowadzonych przez CBH PAN; 
  • udział w wydarzeniach organizowanych przez CBH PAN;
  • publikacja artykułów naukowych i recenzji w języku polskim i językach obcych;
  • nawiązywanie współpracy z niemieckimi i polskimi instytucjami naukowymi;
  • aktywny udział w konferencjach, seminariach i dyskusjach panelowych;
  • realizacja własnych projektów naukowych.

Wymagania niezbędne:

1. stopień naukowy doktora nauk humanistycznych;
2. specjalizacja w zakresie badań nad historią II wojny światowej;
3. udokumentowana biegła znajomość języka niemieckiego i przynajmniej dobra znajomość języka angielskiego;
4. doświadczenie w redakcji tekstów naukowych i popularnonaukowych;
5. doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów badawczych;
6. doświadczenie i umiejętność pracy w zespole;
7. rezydencja podatkowa w Polsce.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny;
- życiorys zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm. dalej: KP), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
- życiorys naukowy obejmujący spis publikacji, spis wystąpień na konferencjach,  opis uczestnictwa w projektach badawczych;
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Berlinie oraz Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych
w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ekspertki/eksperta”.
Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać na adres mailowy info@cbh.pan.pl
lub na adres Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Majakowskiring 47, 13156 Berlin, Niemcy, w terminie do dnia 31.12.2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, a rozmowy rekrutacyjne z wybranymi osobami odbędą się online. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 31.03.2022 r.

Informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych
w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk, ul. Majakowskiring 47, D-13156 Berlin,
tel. +49(0)30–486 285 40, e-mail: info@cbh.pan.pl, oraz Polska Akademia Nauk, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: akademia@pan.pl (dalej: Akademia);
2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej w CHB PAN: info@cbh.pan.pl; w Polskiej Akademii Nauk: iod@pan.pl
3. podanie danych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, dalej: KP) jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
4. przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie, o którym mowa w art. 221 § Kodeksu pracy, odbywać się będzie na tej podstawie.
Jeśli wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników CBH/Akademii;
5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż
do 31.03.2022 r.
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie zamierzamy także przekazywać ww. danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym;
7. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją
z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez CBH/Akademię.