Konkurs na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN

05.03.2018 do 18.05.2018


Konkurs na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN działającej pod nazwą Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie


Prezes Polskiej Akademii Nauk 
działając na podstawie art. 68 ust. 6 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, Dz. U.
z 2017 r. poz. 1869 i 2201 oraz Decyzji nr 46 Prezesa PAN z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Akademii.

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN  działającej pod nazwą Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

1. Kandydaci powinni posiadać:
1)    co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego,
2)    co najmniej 5 letni staż pracy w polskich instytucjach naukowych,
3)    doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych oraz w zarządzaniu zespołem pracowników,
4)    doświadczenie w zarządzaniu nauką, a także we współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi,
5)    biegłą znajomość języka niemieckiego i języka angielskiego,
6)    znajomość podstawowych zasad systemu prawnego Republiki Federalnej Niemiec  oraz wiedzę o nauce, gospodarce i kulturze Niemiec,
7)    znajomość odpowiednich polskich aktów prawnych, w tym ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, ustawy
o Polskiej Akademii Nauk.

Ponadto atutem będzie:
˗    doświadczenie kandydata w skutecznym ubieganiu się o granty badawcze, w tym o granty Unii Europejskiej,
˗    owocne kontakty z niemieckimi placówkami działającymi w obszarze nauki,
˗    efektywne kontakty z przedstawicielami instytucji wspierających i finansujących naukę.

   2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
˗    pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju CBH PAN w Berlinie,  
˗    życiorys naukowy,
˗    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór zamieszczony na stronie: http://instytucja.pan.pl/index.php/sprawy-pracownicze)
˗    dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów formalnych, określonych
w pkt 1.1- 1.5,
˗    oświadczenie kandydata o woli zatrudnienia na warunkach polskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
˗    oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, praca na stanowisku dyrektora Centrum będzie przez kandydata wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
˗    zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności,
˗    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,
˗    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
˗    oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań wynikających ze stanu zdrowia, uniemożliwiających podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym,
˗    oświadczenie lustracyjne bądź informację o złożonym już oświadczeniu lustracyjnym innemu podmiotowi (Ustawa z dn. 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - Dz. U. Nr 63 z 2007 r. poz. 425 z późn. zm.) – dotyczy osób urodzonych przed 1.08.1972 r.

3. Przewidywany termin objęcia stanowiska: 17 września 2018 r.

4. Termin składania ofert: 18 maja 2018 r. do godz.16.00

5. Miejsce składania ofert:

 Sekretariat konkursu
 Biuro Współpracy z Zagranicą PAN, pokój 2509
 pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
 Pałac Kultury i Nauki

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z wybranymi kandydatami na przełomie maja i czerwca br.
Złożone dokumenty będą zwracane zainteresowanym jedynie na ich wniosek.
Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyn.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sekretariat konkursu:

tel. (22) 182-65-08

Dalsze informacje na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk.