CfP: ’Renegaci’ narodu niemieckiego czy ‘zdrajcy narodu’ polskiego?

23.07.2023

                                                  

    

’Renegaci’ narodu niemieckiego czy ‘zdrajcy narodu’ polskiego? Obywatele II RP niemieckiego pochodzenia podczas drugiej wojny światowej

Zapis polskich obywateli niemieckiego pochodzenia na tzw. Volkslistę podczas drugiej wojny światowej wyodrębnił w hierarchii społecznej ziem polskich pod okupacją niemiecką uprzywilejowaną grupę wobec Polaków, Żydów, Ukraińców i innych narodów.Badania z ostatnich kilku lat podważyły rozpowszechnioną tezę o absolutnym uprzywilejowaniu tzw. polskich Niemców, wskazując na brak zaufania niemieckiegookupanta wobec tej grupy ludności oraz chęć jej germanizacji i indoktrynacji w duchunarodowo-socjalistycznym. Także w historiografii niemieckiej podważa się coraz częściejtezę o jedności „Volksgemeinschaft”, wskazując np. postawy volksdeutschów wobecNiemców z Rzeszy i Niemców z krajów bałtyckich.
Celem konferencji jest wypracowanie nowej refleksji nt. obywateli II RP niemieckiego pochodzenia w trakcie drugiej wojny światowej, w szczególności pod kątem historii społecznej, a także analiza fenomenu volkslisty na okupowanych ziemiach Polski.

Konferencja będzie się koncentrować wokół następujących zagadnień:

  • Polityka okupanta niemieckiego wobec polskich obywateli niemieckiegopochodzenia na terenie okupowanej Polski
  • „Niemcy polscy” oraz Niemiecka Lista Narodowa podczas drugiej wojny światowej oraz jej konsekwencje po 1945r.
  • (Samo-)identyfikacja narodowa i (samo-)postrzeganie się obywateli polskich narodowości niemieckiej
  • Obywatele II RP niemieckiego pochodzenia i ich stosunek do okupacji i okupantaniemieckiego
  • Sprzeciw i opór volksdeutschów wobec okupanta niemieckiego
  • Kolaboracja obywateli polskich narodowości niemieckiej
  • Konflikty wewnątrz Volksgemeinschaft związane z volksdeutschami
  • Relacje volksdeutschów z Żydami i Ukraińcami
  • Stosunek volksdeutschów do Polaków i przedwojennego państwa polskiego po 1939 r.
  • Holokaust i Volksdeutsche

Prosimy o przesyłanie abstraktów (do 300 słów) oraz krótkich biogramów z listąnajważniejszych publikacji do Michała Turskiego (michal.turski@cbh.pan.pl) do 23 lipca 2023 r. Konferencja naukowa odbędzie się 18-19 października 2023 r. Językami konferencjisą niemiecki i polski. Organizatorzy zapewniają noclegi i zwrot kosztów przejazdu. Konferencję współorganizują Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk wBerlinie oraz Instytut Pileckiego w Berlinie i w Warszawie.