Call for papers. Raubkunst jako miejsce pamięci.

21.05.2016
Call for papers. Raubkunst jako miejsce pamięci.  Warsztaty
Termin: 14-16 12.2016
Miejsce: Berlin, siedziba CBH PAN

Celem warsztatów jest dyskusja nad sposobami upamiętnień oraz współczesnych badań nad utraconymi dobrami kultury.

Tematem warsztatów jest zjawisko upubliczniania tematu Raubkunst, czyli utraconych w wyniku II wojny światowej dzieł sztuki i dóbr kultury oraz prowadzonych nad nimi badaniami proweniencyjnymi i restytucyjnymi. Zajęcia opierać się będą na sposobach odczytywania pamięci o tym zjawisku różnych społeczności i narodów, pojawiania się tego tematu w mediach publicznych, w sztuce, literaturze czy w dyskursie społecznym i politycznym.

Poruszany często przez media temat utraty dzieł sztuki i dóbr kultury oraz ich restytucji rozbudza nie tylko społeczną dyskusję ale i naukowe i artystyczne opracowania na ten temat. Bardzo ważna jest potrzeba zebrania pochodzących z różnych krajów opinii naukowców oraz ludzi kultury i sztuki na temat pamięci i sposobów mówienia o Raubkunst.

Planowane warsztaty nie odnoszą się do prawnych zasad restytucyjnych, ale do kultury pamięci o utracie narodowych symboli lub/i ważnych dla danych grup społecznych ikonicznych odniesień do ich historii.

Punkt ciężkości  warsztatów powinien zostać położony na problemy i zagadnienia:

 • Raubkunst i restytucja jako temat medialny
 • utrata dzieł sztuki w twórczości artystów?
 • proceder nielegalnego handlu sztuką jako element życia społecznego
 • postanowienia Konferencji Waszyngtońskiej (1998) i ich wpływ na zmianę postrzegania europejskich restytucji przez społeczeństwa

Zapraszamy Państwa do nadsyłania abstraktów drogą elektroniczną (ok. 1500 znaków) wraz z krótkim życiorysem zawierającym adres kontaktowy, afiliację i stopień naukowy do dnia 21 maja 2016 r. na adres: malgorzata.quinkenstein@cbh.pan.pl (koordynacja: Małgorzata A. Quinkenstein).

Informacje praktyczne

- Organizatorzy dokonają wyboru referentów spośród nadesłanych zgłoszeń
- Warsztaty mają charakter zamknięty, odbędą się w siedzibie CBH PAN w Berlinie, Majakowskiring 47, 13156 Berlin
- Wystąpienia (czas trwania ok. 20 min.) będą komentowane przez zaproszonych ekspertów
- Na dwa tygodnie przed terminem warsztatów należy dostarczyć

 

KONTAKT: Małgorzata Quinkenstein

 

ENGLISH VERSION:********************************************************************************************

 

Call for Papers

Looted Art as Realm of Memory. Workshop
Date:               14-16 December 2016
Place:              Centre for Historical Research of the Polish Academy of Sciences in Berlin, Majakowskiring 47, D-13156 Berlin

The aim of this workshop is to discuss the commemoration of as well as current research on the subject of lost cultural assets. The workshop will deal with the phenomenon of publishing looted art, i.e. lost works of art and cultural assets during World War II, and it will scrutinize newest research on the provenance and restitution of looted art. It should help examine how memory of this phenomenon is created in different societies and nations and how it is dealt with in the public media, art, literature, and in social and political discourse.

The subject of the loss of works of art and cultural assets as well as their restitution has not only raised societal discussion, but has also resulted in academic and artistic studies on that matter. In this context, it seems to be important to collect the voices of scholars from different countries as well as of representatives of culture und art with regards to the topic of commemoration and broaching the issue of looted art.

Instead of considering the legal basis of restitution, the workshop will focus on memory cultures with regards to the loss of national symbols and/or important iconic references to the history of given societal groups.

The workshop will focus on the following problems and questions:

 • looted art and restitution as a topic in the media
 • the loss of works of art as a subject in the works of artists
 • the procedure of illegal art trade as an element of social life
 • the resolutions of the Washington Conference (1998) and their influence on the changing image of European restitution in societal reception

Please send your abstracts (ca. 1500 signs) and a short CV with contact details and affiliation until 21 May 2016 to: malgorzata.quinkenstein@cbh.pan.pl

Practical information:

 • Speakers will be chosen from replies to the call for papers.
 • The workshop is not public. It will take place in the library of the Centre for Historical Research of the Polish Academy of Sciences, Majakowskiring 47, D-13156 Berlin.
 • The papers should not extend 20 minutes of speaking time and will be accompanied by commentaries of experts in the field.
 • Speakers are kindly asked to hand in an abstract of their paper (1-2 pages) two weeks before the workshop.
 • Working languages are German and English.

 

KONTAKT: Małgorzata Quinkenstein