Dwa konkursy na stanowiska ekspertek/ekspertów w CBH PAN

01.07.2019

Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

ekspertki/eksperta

Oferujemy:

zatrudnienie dla dwóch osób w ramach delegowania odpowiednio od września 2019 r. i połowy października 2019 r. na podstawie umowy o pracę zawartej na prawie polskim, na 3-miesięczny okres próbny, a po jego upływie przedłużenie umowy o pracę na czas określony do 33 miesięcy (pracodawca zapewnia mieszkanie służbowe w ramach użyczenia).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • aktywny udział w organizacji imprez i spotkań organizowanych przez CBH PAN;
 • publikacja artykułów naukowych i recenzji w języku polskim i językach obcych;
 • nawiązywanie współpracy z niemieckimi i polskimi instytucjami naukowymi;
 • aktywny udział w konferencjach, seminariach i dyskusjach panelowych.

Wymagania niezbędne:

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych; specjalizacja w zakresie badań nad historią Polski i Niemiec XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej poparte odpowiednią listą publikacji;
 • udokumentowana biegła znajomość języka niemieckiego i przynajmniej dobra znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w redakcji tekstów naukowych i dydaktycznych z dziedziny humanistyki i historii;
 • doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów badawczych;
 • doświadczenie i umiejętność pracy w zespole.

 

Praca dla wybranych kandydatek lub kandydatów będzie miała wymiar pełnego etatu, a CBH PAN w Berlinie będzie jedynym miejscem pracy.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • życiorys naukowy kandydata zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • lista publikacji naukowych (może być zawarta w życiorysie naukowym);
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz językowe.

Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie moich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko eksperta w CBH PAN”

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, ul. Majakowskiring 47, D-13156 Berlin +49(0)30–486 285 40, e-mail: info@cbh.pan.pl, oraz Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: akademia@pan.pl
 2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej w CBH PAN - info@cbh.pan.pl ; w Polska Akademia Nauk - iod@pan.pl
 3. podanie danych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, dalej: KP) jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
 4. przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie o którym mowa w art. 221 § Kodeksu pracy, odbywać się będzie na tej podstawie. Jeśli wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników CBH/Akademii;
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż do 31.12.2019 r.
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie zamierzamy także przekazywać ww. danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym;
 7. posiada Pani/Pan:                                                                                         

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,                       

 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1.  wniesienie  żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez CBH PAN/Akademię;

 

 

Zgłoszenia z klauzulą należy składać do dnia 17 lipca 2019 r.

na adres:

Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

Majakowskiring 47

13156 Berlin

Niemcy

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatkami lub Kandydatami. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami odbędą się w Berlinie w siedzibie Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone/usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 31.12.2019 roku.