Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-finansowych

30.11.2022

Dyrektor Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
ogłasza nabór na stanowisko
specjalisty ds. administracyjno-finansowych
w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce pracy: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Majakowskiring 47, 13156 Berlin, Niemcy
Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2023 r.
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, w tym 3-miesięczny okres próbny, a po jego upływie i uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonego – na maksymalny okres zatrudnienia w formule delegowania do pracy na prawie polskim wynoszący łącznie z okresem próbnym 36 miesięcy. Pracodawca zapewnia pracownikowi mieszkanie służbowe w ramach użyczenia.

Do głównych zadań osób zatrudnionych na tych stanowiskach będzie należało:

- Opracowywanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji regulujących wewnętrzną działalność administracyjną stacji/optymalizacja istniejących procedur i procesów;
- Przygotowywanie umów cywilno-prawnych;
- Przygotowywanie dokumentów do przeprowadzania przetargów i postępowań konkursowych;
- Przygotowanie planów finansowych, budżetów i kontrola ich realizacji, w tym sporządzanie stosownych wniosków i sprawozdań;
- Obsługa stacji od strony finansowej (kontrola formalna dowodów księgowych i ich opłacanie);
- Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji księgowej;
- Rozliczanie delegacji pracowników;
- Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
- Współpraca z zewnętrzną kancelarią prawną;
- Systematyczny nadzór nad budynkiem i sprawnością techniczną obiektu oraz zlecanie koniecznych napraw i prac konserwatorskich;
- Zaopatrzenie CBH PAN w niezbędne materiały eksploatacyjne (planowanie, sporządzanie i realizowanie niezbędnych zakupów);
- Prowadzenie ksiąg inwentarzowych i bieżąca ich aktualizacja;
- Współpraca z odpowiednimi komórkami Kancelarii PAN.

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe, kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia lub zarządzanie) lub minimum 3 letnie doświadczenie w pracy o podobnym zakresie zadań;
2. Znajomość i umiejętność stosowania zasad rachunkowości finansowej;
3. Znajomość i umiejętność obsługi pakietu Office, a w szczególności programu Microsoft Excel, znajomość programów księgowych będzie dodatkowym atutem;
4. Umiejętność  pracy w grupie, samodzielność, zaangażowanie, kreatywność;
5. Odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację zadań, dbałość o szczegóły;
6. Dobra organizacja pracy własnej i umiejętność nadawania priorytetów zadaniom do wykonania;
7. Biegła znajomość języka niemieckiego, biegła znajomość języka polskiego, wskazana bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- Życiorys [cv] zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm. dalej: KP), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz językowe;
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Berlinie oraz Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych
w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-finansowych”.

Zgłoszenia z tą klauzulą należy przesyłać na adres mailowy: edyta.lisiecka@cbh.pan.pl lub na adres pocztowy: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Majakowskiring 47, 13156 Berlin, Niemcy, w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, a rozmowy rekrutacyjne z wybranymi osobami odbędą się online. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone/usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 1 lutego 2023 r.
Informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych
w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (CBH PAN), ul. Majakowskiring 47, D-13156 Berlin, tel. +49 30 486 285 40, e-mail: info@cbh.pan.pl, oraz Polska Akademia Nauk (PAN), pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: akademia@pan.pl;
2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej w CBH PAN: info@cbh.pan.pl; w PAN: iod@pan.pl
3. podanie danych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, dalej: KP) jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
4. przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie, o którym mowa w art. 221 § Kodeksu pracy, odbywać się będzie na tej podstawie.
Jeśli wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników CBH PAN/PAN;
5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż
do 1 luty 2023 r.
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie zamierzamy także przekazywać ww. danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym;
7. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją
z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez CBH PAN/PAN.