Konkurs na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej CBH PAN w Berlinie

30.05.2022

Prezes Polskiej Akademii Nauk 

W oparciu o art. 68 ust. 6 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1796) oraz Decyzję nr 40/2021 Prezesa PAN z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk.

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN
działającej pod nazwą Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk
w Berlinie

1. Kandydaci powinni posiadać:
1) co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego,
2) co najmniej 5 letni staż pracy w polskich instytucjach naukowych,
3) doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych oraz w zarządzaniu zespołem pracowników,
4) doświadczenie w zarządzaniu nauką, a także we współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi,
5) biegłą znajomość języka niemieckiego i języka angielskiego,
6) znajomość podstawowych zasad systemu prawnego Republiki Federalnej Niemiec  oraz wiedzę o nauce, gospodarce i kulturze Niemiec,
7) znajomość odpowiednich polskich aktów prawnych, w tym ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, ustawy
o Polskiej Akademii Nauk.

Ponadto atutem będzie:
˗ udokumentowany dorobek naukowy w obszarze historii stosunków polsko-niemieckich,
˗ doświadczenie kandydata w skutecznym ubieganiu się o granty badawcze, w tym o granty Unii Europejskiej,
˗ owocne kontakty z niemieckimi placówkami działającymi w obszarze nauki,
˗ efektywne kontakty z przedstawicielami instytucji wspierających i finansujących naukę.

   2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
˗ pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju CBH PAN w Berlinie, 
˗ życiorys naukowy,
˗ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór zamieszczony na stronie: http://instytucja.pan.pl/index.php/sprawy-pracownicze)
˗ dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów formalnych, określonych
w pkt 1.1- 1.5,
˗ oświadczenie kandydata o woli zatrudnienia na warunkach polskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
˗ oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, praca na stanowisku dyrektora Centrum będzie przez kandydata wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
a stacja będzie dla kandydata jedynym miejscem zatrudnienia,
˗ zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności,
˗ oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,
˗ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
˗ oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań wynikających ze stanu zdrowia, uniemożliwiających podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym,
˗ zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie danych osobowych kandydata w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora stacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie.”

3. Informujemy że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk;
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, www.pan.pl,
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl, tel. 22 182 68 34
3) podanie danych osobowych o których mowa w dokumencie „Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie ” jest dobrowolne,
4) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, a po jego rozstrzygnięciu archiwizowane przez Administratora- na podstawie art.6 ust.1 lit a,
art. 9 ust. 2. lit a. Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady UE ( 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE)oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą prze okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
7) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody przed jej wycofaniem,
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
9) posiada Pani/Pan
• na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
• na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

4.  Przewidywany termin objęcia stanowiska: 17 września 2022 r.

5.  Termin składania ofert: 30 maja 2022 r. do godz.16.00

6.  Miejsce składania ofert (z dopiskiem na kopercie – Konkurs na Dyrektora Centrum   Badań Historycznych PAN w Berlinie):

Sekretariat konkursu
Biuro Współpracy z Zagranicą PAN, pokój 2509
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
Pałac Kultury i Nauki

W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą, decydować będzie data stempla pocztowego bądź data i godzina przesłania skanu zgłoszenia na adres elektroniczny kadry@pan.pl

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z wybranymi kandydatami w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W razie konieczności możliwe będzie przeprowadzenie rozmóww trybie on-line. Termin rozmów kwalifikacyjnych wstępnie ustalony został na 8 lub 9 czerwca br.

Złożone dokumenty będą zwracane zainteresowanym jedynie na ich wniosek.
Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyn.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sekretariat konkursu:
tel. (22) 182-65-08, 182-65-0