CBH PAN poszukuje wykonawcy do remontu dachu

09.08.2019

 

Nr sprawy:A/1/2019

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
DO ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

 

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk zaprasza do złożenia oferty na  „Wykonanie remontu poszycia dachowego budynku Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie przy ulicy Majakowskiring 47”.

 

1.    Nazwa  i adres Zamawiającego:

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Majakowskiring 47, 13156 Berlin

2.    Przedmiot zamówienia – roboty budowlane

3.    Opis przedmiotu zamówienia:

Planowany zakres remontu przewiduje:

1.     Wymianę warstw pokrycia stropodachu (wymiana warstw bitumicznych, izolacyjnych, wywiewek pionów wentylacyjnych, obróbek blacharskich, przebudowę instalacji odgromowej).

2.    Wymianę rur spustowych i rynien.

3.    Wywóz i utylizację gruzu i materiałów z demontażu.

Prace zostaną wykonane przez Wykonawcę z materiałów Wykonawcy i przy użyciu sprzętu Wykonawcy.

Zakres merytoryczny oferty będzie obejmował wykonanie dla zakresu jw.:

1.    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne,

2.    Wykonywanie pokryć dachowych,

3.    Roboty izolacyjne,

4.    Roboty ciesielskie,

5.    Roboty przy wznoszeniu rusztowań.

Szacunkowa powierzchnia dachu wynosi ok.: 350 m2

3.1. Podstawowe dane budynku:

Budynek jest byłą rezydencją wybudowaną w połowie lat 70-tych XX w. na użytek Ambasady Polskiej w byłym Berlinie Wschodnim, obecnie mieści Centrum Badań Historycznych PAN.

Budynek jest czterokondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja znajduje się poniżej poziomu terenu. Budynek zbudowany  jest na planie prostokąta. W poziomie parteru ma wymiary
16,0 m x 25,2 m, na wyższych kondygnacjach 16,0 m x 18,0m.

Konstrukcję budynku stanowi szkielet żelbetowy, słupowo-ryglowy, posadowionym na płytach fundamentowych o wymiarach 4,5 x 4,5 x 1,2 m, 12,0 x 7,2x 1,2 m oraz 5,4 x 8,4 x 1,2 m. Słupy o przekroju 0,6 x 0,25 m są ustawione na siatce kwadratowej 7,2 x 7,2 m a w części środkowo-wschodniej 7,2 x 3,6 m. Rygle są rozpięte w kierunku prostopadłym do elewacji frontowej oraz kończą się wspornikami stanowiącymi elementy wystroju architektonicznego budynku. W środkowym prostokącie 7,2 x 3,6 m. Rygle są rozpięte w kierunku prostopadłym do elewacji frontowej oraz kończą się wspornikami stanowiącymi elementy wystroju architektonicznego budynku. W środkowym prostokącie 72 x 3,6 m zlokalizowana jest klatka schodowa. Na ryglach oparto prefabrykowane płyty żelbetowe, uzupełnione warstwami wykończeniowymi. Konstrukcja dachu budynku wykonana jest z prefabrykowanych płyt żelbetowych posadowionych w niewielkim spadku do środka dachu, gdzie znajduje się odprowadzenie wód opadowych. Warstwy wykończeniowe dachu to papa bitumiczna położona na warstwie wełny szklanej. Dach otoczony jest attyką. Budynek posiada instalacje wod.-kan., c.w.u. oraz gazową.

Dla poszczególnych kondygnacji, budynek jest użytkowany w następującym podziale:

·      Przyziemie – kotłownia, magazyn, kuchnia, garaż,

·       Parter-Holl, pomieszczenia administracyjne, toalety, kuchnia, sala konferencyjna z czytelnią oraz zewnętrznym tarasem,

·       Pierwsze piętro – dwa mieszkania

·       Drugie piętro – pokoje gościnne, toalety oraz pomieszczenia administracyjne.

 

4.    Planowany termin wykonania zamówienia do 120 dni od daty zawarcia umowy. 

5.    Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 

Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że

·      należycie wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlanepolegające na remoncie poszycia dachowego, na dachu płaskim  o powierzchni co najmniej 200 m2za kwotę nie mniejszą niż 60 000 zł brutto(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)*.

·       Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi**odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną jej powierzone. Wykonawca wskaże osobę, która spełnia  wymagania: kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uzyskane co najmniej 5 lat przed datą złożenia oferty.

*Uwaga: w przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

** Zamawiający dopuszcza wykazanie kwalifikacji równoważnych, zdobytych w innych Państwach, zgodnie z przepisami określonymi w art. 12a.  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186),  z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.). 

6.    Kryteria wyboru oferty

·       Cena  C (waga 70%),

·       Termin wykonania roboty budowlanej T(waga 20%),

·       Doświadczenie Wykonawcy  D (waga 10%). 

 

Dla celów porównawczych, przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:

1)    W ramach kryterium „Cena” oferta zostanie oceniona na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto za wykonanie zamówienia podanej w Formularzu oferty. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów i ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

 

          Cmin
                  C = ----------------- x 70 pkt,
         Cbad

 

gdzie:

Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,

Cbad – oznacza cenę brutto zaproponowaną w badanej ofercie,

C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena.

 

2)  W ramach kryterium „Termin  wykonania roboty budowlanej” oferta zostanie oceniona na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji zamówienia  Ocena punktowa w ramach kryterium „Termin wykonania roboty budowlanej” zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

  Tmin
            T = ----------------- x 20 pkt    
Tbad

   

      gdzie:

      Tmin – oznacza najkrótszy zaproponowany termin za wykonanie  roboty budowlanej,

     Tbad – oznacza termin za wykonanie roboty budowlanej  zaproponowany w badanej ofercie,

     T – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Termin wykonania roboty budowlanej”.

 

UWAGA: Zgodnie z pkt 4 Ogłoszenia o zamówieniu maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego terminu wykonania zamówienia niż wymagany przez Zamawiającego w pkt 1 do formularza ofertowego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z Ogłoszeniem o zamówieniu.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w pkt 1 w formularzu ofertowym terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny termin wykonania zamówienia 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, a w ramach ww. kryterium oferta otrzyma 0 pkt.

 

 

3) W ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” Zamawiający będzie przyznawał punkty za dodatkowe doświadczenie Wykonawcyokreślone w pkt 5 Ogłoszenia o zamówieniu, co oznacza, że Wykonawca w celu otrzymania punktów w niniejszym kryterium powinien wykazać więcej niż dwie należycie wykonane roboty budowlane wraz z dowodami należytego ich wykonania. Oferta zostanie oceniona na podstawie podanej liczby wykonanych robót budowlanych spełniających warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 5 Ogłoszenia o zamówieniu.

Ocena punktowa w ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy“ zostanie dokonana w następujący sposób: 

a) za należyte wykonanie 2 robót budowlanych – 0 pkt

b) za należyte wykonanie 3 robót budowlanych  – 3 pkt

c)  za należyte wykonanie 4 robót budowlanych– 6 pkt

d) za należyte wykonanie 5-ciu i większej liczby robót budowlanych – 10 pkt 

 

Wykaz zrealizowanych robót budowlanych należy wykazać w  Załączniku nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu.

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie z wzorem:
S = C + T + D

gdzie:

S – łączna suma punktów badanej oferty,

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”,

T –liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Termin wykonania roboty budowlanej”.

T – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”,

 

7.    Podstawy odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 5 Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

8.     Sposób przygotowania i złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć według załączonego do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu wzoru formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr  1.

Ofertamusizostaćpodpisanaprzezosobę/osobyuprawnionedoreprezentowaniaWykonawcy.

 

9.    Miejsce oraz termin składania oferty:

9.1.         Miejsce składania ofert – oferty na załączonym formularzu – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu, należy składać  w formie elektronicznej w postaci skanu oferty podpisanej przez upoważnioną osobę na adres: info@cbh.pan.pl, lub listownie na adres: Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk Majakowskiring 47, 13156 Berlin - z napisem „Dokumentacja remontu części budynku Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

9.2.         Termin składania ofert – do dnia 09.08. 2019 r. do godz. 16.00

9.3.         Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

9.4.         Wskazane jest aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z obiektem po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji na email: info@cbh.pan.pllub telefonicznie pod numerem telefonu +49 30 486 285 41. 

10.  Osoba upoważniona do kontaktów po stronie Zamawiającego:

dr Karolina Jamróg, zastępca dyrektora CBH PAN, tel. +49 30 486 285 41.

 

11.  Wymagane dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:

1)   formularzofertowy,wedługwzorustanowiącegoZałączniknr1doniniejszegoOgłoszenia o zamówieniu;

2)    wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierającymi informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5 Ogłoszenia o zamówieniu, w tym m.in. z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr  2 do Ogłoszenia o zamówieniu.

3)    dowody określające, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

Dowodami, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

4)   wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu;

5)   złożenia dokumentów oraz zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia kierownika budowy/robót, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę wykazem osób; 

6)   pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli oferta nie została podpisana zgodnie 
z zasadą reprezentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym /Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

7)   odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

8)   aktualne ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 80 000,00 zł i utrzymanie jej przez cały okres realizacji robót budowlanych.

 

 11. Informacje dodatkowe

                1)   Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.

                2)   Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

3)   Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymWykonawcąpostanowieńumowy, w tym ceny ofertowej.

4)   Zamawiający zastrzega sobie kierowania do Wykonawcy pism o złożenie wyjaśnień co do treści złożonej oferty i uzupełnienia brakujących dokumentów lub wadliwie złożonych dokumentów. 

5)    Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (PLN) - Oferty przekazane Zamawiającemu w innej walucie niż w PLN nie będą rozpatrywane.

6)    Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie  Wykonawca w związku  z realizacją całości przedmiotu zamówienia opisanego w  niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu.

                7)    Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8)   ZWykonawcą,któryzłożynajkorzystniejsząofertęzostaniezawartaumowanarealizacjęprzedmiotu zamówienia w zakresie niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.Umowabędziezawierałazapisyo karach umownych i odstąpieniu od umowy. 

9)   Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy.

10)Wartośćzamówienia nieprzekraczawyrażonejwzłotychrównowartościkwoty30.000euro na tej podstawie nie majązastosowaniaprzepisyustawyzdnia29stycznia2004r.–Prawozamówień publicznych.

 

 

12.       Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk z siedzibą w Warszawie, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. Kontakt z inspektorem danych osobowych: Inspektor ochrony danych Polska Akademia Nauk pl.Defilad 1, 00-901 Warszawa adres e-mail: iod@pan.pl.

Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu podjęcia działań koniecznych do zawarcia i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z realizacji umowy lub przepisów prawa. Polska Akademia Nauk nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń oraz okres wymagany dla dokumentów finansowo-księgowych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, a także przez okres wymagany dla dokumentów archiwalnych. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarza Zamawiający przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu jeżeli uzna, że przetwarzanie danych narusza RODO. Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarza Zamawiający w wyżej określonych celach nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

 

 

Załączniki do pobrania w formacie pdf: 

1.    Wzór formularza ofertowego,

2.    Wykaz wykonanych robót budowlanych

3.    Wykaz osób biorących udział w wykonaniu zamówienia.