Pracownicy

Ekspert
dr Piotr Filipkowski
+49 30 486 285 44

Socjolog, ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim i Szkołę Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie w roku 2008 obronił doktorat o pamięci biograficznej polskich więźniów niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, za który otrzymał nagrodę im. Stanisława Ossowskiego przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne.   
W latach 2002-2010 Pracował w Osrodku KARTA w Warszawie i Domu Spotkań z Historią, gdzie uczestniczył w wielu międzynarodowych i krajowych projektach dokumentacyjnych i badawczych historii mówionej. Współtworzył Archiwum Historii Mówionej prowadzone przez obie instytucje.
Od 2010 jest adiunktem w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Realizował tu liczne projekty badawcze dotyczące doświadczenia i pamięci II wojny światowej, socjalistycznej modernizacji i kapitalistycznej transformacji w Polsce i Europie Środkowej.
Był stypendystą Imre Kertesz Kolleg w Jenie, Kulturstiftung des Bundes (pobyt badawczy w Miejscu Pamięci Buchenwald), Alexander Brückner Zentrum für Polenstudien w Halle. W latach 2016-2019 pracował na Uniwersytecie Wiedeńskim (postdoc) w projekcie badawczym Transformations from Below: Shipyards and Labor Relations in the Uljanik (Croatia) and Gdynia (Poland) Shipyards since the 1980s.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

historia mówiona, badania biograficzne, antropologia filozoficzna, antropologia historyczna, teoria i metodologia historii, teoria socjologiczna

WYBRANE PUBLIKACJE:

Monographie:

 • Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2010
 • Oral History and the War. The Nazi Concentration Camp Experience in a Biographical-Narrative Perspective, Peter Lang Verlag, Berlin 2019

Artykuły w czasopismach:

 • Narrative Agency and Structural Chaos. A Biographical-Narrative Case Study, “Qualitative Sociology Review” 15(4)/2019
 • Historia mówiona jako hermeneutyka losu. Doświadczenie przedtekstowe, „Teksty Drugie”, 1/2018
 • Stocznia – transformacja – historie mówione. Albo o sensotwórczej mocy (gdyńskich) statków, „Rocznik Antropologii Historii”, 11/2018
 • Przypadek, wybór, los. Rekonesans teoretyczny i dwa wywiady biograficzne, „Studia Kulturoznawcze”, 2(10)/2016
 • Historia mówiona jako historia faktyczna. Albo jak „odantropologizować” opowieści o przeszłości?, „Rocznik Antropologii Historii”, 8/2015
 • Historia mówiona – jeszcze bardziej wernakularna?, „Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka”, 3/2015
 • Historia mówiona jako historia ratownicza: doświadczenie, opowieść, egzystencja, „Teksty Drugie”, 5/2014, s. 27-46
 • Pozagładowe historie mówione: nagrania, archiwa, sposoby lektury, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, 9/2013, s. 86-115
 • The Recent Developments in ‘Collective Memory’ Research in Poland, “Acta Poloniae Historica”, 106/2012

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Kontrnarracja perspektywy oddolnej. Program badań transformacji przemysłu stoczniowego (współautor Peter Wegenschimmel), [w:] Historia Stoczni Gdańskiej, K.Knoch, J.Kufel, W.Polak, P.Ruchlewski, M.Staręga, A.Trzeciak (red.), Gdańsk 2018
 • Chłop polski w PRLu (i potem) - doświadczenia, wartości, strategie. Analiza narracji biograficznych, [w:] Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce. Ramy, właściwości, epizody, J. Kurczewska, M. Karkowska (red.), Warszawa 2016
 • Erinnerung, Post-erinnerung und Lernen aus der Geschichte. Soziologische Betrachtungen von Gedenkstätten, [w:] Von Mahnstätten über zeithistorische Museen zu Orten des Massentourismus? Gedenkstätten an Orten von NS-Verbrechen in Polen und Deutschland, E. Heizer, K. Woniak, G. Morsch, R. Traba (red.), Berlin 2016
 • Oral History in Poland: Histories, Current Developments, Future Perspectives, [w:] From Testimony to Story. Video Interviews about Nazi Crimes. Perspectives and Experiences in Four Countries, D. Knellessen, R. Possekel (red.), Berlin 2015