Pracownicy

Pracownik naukowy
dr Dominik Pick
+ 49 30 486 285 47

Historyk, kulturoznawca, studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim (1998-2003), gdzie obronił pracę magisterską pt. "Prywatna inicjatywa w komunistycznej Polsce. Warszawa w latach 1956-1970". Pracował w Dziale Współpracy międzynarodowej Collegium Civitas, następnie kierował Biurem Współpracy Międzynarodowej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. W latach 2006-2011 jako stypendysta Fundacji im. Friedricha Eberta odbył studia doktoranckie w systemie cotutelle na Uniersytecie Warszawskim (prof. Włodzimierz Borodziej) oraz na Europejskim Uniwersytecie Viadrina (prof. Philipp Ther), gdzie pracował także jako wykładowca. Za pracę doktorską pt. "Społeczny wymiar stosunków PRL-RFN. 1970-1983" otrzymał wyróżnienie w konkursie Instytutu Pamięci Narodowej. W latach 2011-2013 pracował jako kierownik Działu Projektów Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność w Warszawie, a następnie realizował projekty historyczne na zlecenie Europejskiej Sieci, Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur w Berlinie oraz Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Sekretarz naukowy Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, redaktor prowadzacy rocznika "Historie".

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:
 
Stosunki polsko-niemieckie w XX i XXI wieku, polska emigracja wobec systemu komunistycznego, kontakty społeczne i migracje pomiędzy Polską a Niemcami, transfer kultury.
 
PROJEKTY:
  • "Emigracja polska w RFN po 1945 r."
  • "Partnerstwo miast Gdańsk - Brema. 1976-2016"
WYBRANE PUBLIKACJE:
  • Ponad żelazną kurtyną. Kontakty społeczne między PRL i RFN w okresie détante i stanu wojennego, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016.
  • Brücken nach Osten. Helmut Schmidt und Polen, Edition Temmen, Bremen 2011   
  • Czym jest transfer kultury? Transfer kultury a metoda porównawcza. Możliwości zastosowania transferts culturels na gruncie polskim oraz Drogi i uwarunkowania transferu kultury z Republiki Federalnej Niemiec do Polski w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. oba w: Monolog, dialog, transfer. Relacje kultury polskiej i niemieckiej w XIX i XX wieku, red. Mirosława Zielińska, Marek Zybura, Wrocław, Centrum Willy’ego Brandta, Wrocław 2013
  • Zachodnioniemieccy korespondenci w Warszawie (1956-1982), w: Cudzoziemcy w Warszawie 1945-1989, red. Patryk Pleskot, IPN Warszawa, 2012, s. 101-114
  • Zwischen offiziellem Protokoll und subversiver Tätigkeit. Polnisch – westdeutsche gesellschaftliche Kontakte 1972 – 1981, w: »Schleichwege«: Inoffizielle Begegnungen sozialistischer Staatsbürger zwischen 1956 und 1989, red. Jerzy Kochanowski, Włodzimierz Borodziej, Joachim von Puttkamer, Böhlau Verlag 2010, s. 275-290
  • Eine Grenze, die es nicht gab. Die Grenzfrage zwischen Bundesrepublik Deutschland und Polen in den 70er Jahren, w: Frontièrs et réconciliation. L’Allemagne et ses voisins depuis 1945, red.  Bernard Ludwig, Andreas Linsenmann, P.I.E. Peter Lang 2011, s. 63-84
  • Polska wobec zjednoczenia Niemiec. Dokumenty dyplomatyczne, red. Włodzimierz Borodziej, przy współpracy Dominika Picka, Warszawa 2006