Stellenausschreibung: Wissenschaftmanager/in (w/m/d)

30.09.2019 bis 15.10.2019

Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

specjalisty
w charakterze koordynatora zadań naukowych

Oferujemy:
zatrudnienie od 15.11.2019 r., na podstawie umowy o pracę zawartej na prawie niemieckim, na zastępstwo na okres 12 miesięcy w pełynym wymiarze godzin.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Zarządzanie projektami naukowymi „Historia Polski w źródłach. Solidarność 1980-1981”, jak również Antologia: „Historia Polski w źródłach. Polska w latach przełomu 1989-1990”
2. Nawiązywanie współpracy z z tłumaczami, redaktorami i autorami
3. Pisanie i redakcja tekstów fachowych w języku niemieckim
4. Współpracę przy wyborze tekstów przeznaczonych na platformę internetową
5. Prowadzenie platformy internetowej dedykowanej powyższym projektkom naukowym

Wymagania niezbędne:
1. Ukończone studia wyższe w zakresie: historii, kulturoznawstwa, socjologii lub kierunków pokrewnych
2. Znajomość polskiego i niemieckiego środowiska naukowego
3. Umiejętność pracy w grupie, samodzielność, zaangażowanie, kreatywność
4. Znajomość języka niemieckiego na poziomie języka ojczystego, biegła znajomość języka polskiego, bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz językowe;
  • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;

Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Berlinie moich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty”

Informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu
rekrutacji jest Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk, ul.
Majakowskiring 47, D-13156 Berlin +49(0)30–486 285 40, e-mail: info@cbh.pan.pl,
oraz Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, email:
akademia@pan.pl
2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować
się poprzez adres poczty elektronicznej w CBH PAN - info@cbh.pan.pl ; w Polska
Akademia Nauk - iod@pan.pl
3. podanie danych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, dalej: KP) jest wymogiem ustawowym, w
pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
4. przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie o którym mowa w art. 221 §
Kodeksu pracy, odbywać się będzie na tej podstawie. Jeśli wysyłasz do nas więcej
danych osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na
podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
kandydatów na pracowników CBH/Akademii;
5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc
od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż do 15.12.2019r.
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie zamierzamy także
przekazywać ww. danych osobowych państwom trzecim i organizacjom
międzynarodowym;
7. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
8. wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
procesie rekrutacji prowadzonym przez CBH/Akademię;

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać/składać do dnia 15 października 2019 r.
na poniższy adres:
Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
Majakowskiring 47
13156 Berlin
Niemcy
lub na adres elektroniczny info@cbh.pan.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami, a rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami odbędą się w Berlinie w siedzibie Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie
zniszczone/usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 15.12.2019 roku.