Monarchie und Diplomatie. Handlungsoptionen und Netzwerke am Hof Sigismunds III. Wasa

Redaktion: 
Oliver Hegedüs, Kolja Lychy
Erscheinungsort: 
Erscheinungsjahr: 
2023
ISBN: 
978-3-506-70588-4
Serie: Fokus, Band 13
 
Der polnische Königshof in der Zeit Sigismunds III. Wasa war eine wichtige Plattform europäischen Informationsaustauschs, dynastischer Netzwerke und der Koordination konfessionell geprägter Politik.
Am Hof fielen auch in Polen-Litauen die Verwaltung des herrscherlichen Haushaltes und damit auch dynastischer Interessen sowie Teile der Verwaltung des Herrschaftsverbandes zusammen. Im Spannungsfeld zwischen den politischen Ansprüchen der Ständeversammlung des Sejms und den Interessen des Monarchen entspann sich in Hinblick auf die Außenbeziehungen damit ein Handlungsfeld, dessen Analyse einen Blick auf das Funktionieren europäischer Verflechtungen ermöglicht und zugleich zeigt, welche Handlungsoptionen dem Monarchen und dessen Umgebung im Rahmen der polnisch-litauischen Mischverfassung zukamen.
 
Eine PDF-Version des Bandes finden Sie auf der Website des Verlags: hier
 
PL
 
Polski dwór królewski w czasach Zygmunta III. Waza był ważną platformą europejskiej wymiany informacji, sieci dynastycznych i koordynacji polityki konfesyjnej.
W Polsce i na Litwie dwór był również miejscem, w którym spotykała się administracja domu władcy, a tym samym interesy dynastyczne i części administracji dynastii panującej. W polu napięć między postulatami politycznymi sejmiku posesjonatów a interesami monarchy rozwijało się pole działania w zakresie stosunków zagranicznych, którego analiza pozwala spojrzeć na funkcjonowanie europejskich współzależności, a jednocześnie pokazuje, jakie opcje działania były dostępne dla monarchy i jego otoczenia w ramach polsko-litewskiej konstytucji mieszanej.
 
Książka w wersji pdf dostępna na stronie wydawnictwa: tutaj