Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa

Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa została utworzona w 1972 r. pod egidą Komitetów ds. UNESCO w obu krajach. Komisja stanowi jedno z najważniejszych zinstytucjonalizowanych forów współpracy historyków, geografów i dydaktyków z obu krajów. Celem Komisji jest wypracowanie pogłębionego spojrzenia na wspólną przeszłość oraz intensyfikacja dialogu w dziedzinie historii i geografii. Poprzez regularną, naukowo-dydaktyczną analizę polskich i niemieckich podręczników oraz własne kompetencje Komisja dąży do tego, by w nauczaniu przekazywany był rzeczowy i prawdziwy obraz sąsiada. W tym celu organizowane są specjalistyczne konferencje oraz wydawane liczne publikacje.

Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa jest też jednym z najważniejszych podmiotów uczestniczących w pracach nad wspólnym polsko-niemieckim projektem:  Szkolny podręcznik do nauczania historii.

Prezydium, w którego skład wchodzą historycy, geografowie i dydaktycy z obu krajów, spotyka się raz do roku na przemian w Niemczech i w Polsce. Co dwa lata odbywają się międzynarodowe konferencje Komisji Podręcznikowej.

Od 1972 r. opiekę organizacyjną nad Wspólną Polsko-Niemiecką Komisją Podręcznikową sprawuje po stronie niemieckiej Instytut Międzynarodowych Badań nad Podręcznikami Szkolnymi im. Georga Eckerta w Brunszwiku. O powiązaniach instytucjonalnych Komisji po stronie polskiej decyduje każdorazowo jej przewodniczący. Od 2007 r. polska strona Komisji Podręcznikowej działa przy Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie.