Polsko-niemiecki projekt: Szkolny podręcznik do nauczania historii "Europa.Nasza Historia / Europa - Unsere Geschichte"

Rodzaj projektu: podręcznik szkolny – dydaktyka historii
Koordynatorzy naukowi projektu: dr hab. Igor Kąkolewski (z polskiej strony), prof. Eckhardt Fuchs (z niemieckiej strony)
Sekretarze projektu: dr Dominik Pick (z polskiej strony), dr Marcin Wiatr (z niemieckiej strony)
Partnerzy: Georg-Eckert-Institut – Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung (GEI)
Miejsce: Berlin, Brunszwik
Termin: od 2012
Finansowanie: MSZ, MKiDN, FWPN, WSiP (strona polska); Auswärtiges Amt, KMK (strona niemiecka)
 
 
Historia projektu
W styczniu 2008 r. ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec powierzyli Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej zadanie opracowania koncepcji niemiecko-polskiego projektu podręcznika szkolnego do nauczania historii. W maju 2008 r. przystąpiono oficjalnie do realizacji tego przedsięwzięcia, tworząc polsko-niemiecką grupę roboczą składającą się z przedstawicieli środowisk naukowych i instytucji rządowych obu państw.
 
1 XII 2010 projektowa grupa robocza przekazała przedstawicielom obu rządów „Zalecenia” dotyczące realizacji polsko-niemieckiego podręcznika do nauki historii. W „Zaleceniach” Rada Ekspertów złożona z polskich i niemieckich historyków opracowała koncepcyjne założenia mające stanowić podstawę do szczegółowego opracowania planowanej publikacji. „Zalecenia” obejmują zarówno dydaktyczną koncepcję ramową, jak i tabelaryczne zestawienia podstawowych treści w nauczaniu historii pięciu epok historycznych – od starożytności do początku XXI w. – w kontekście dziejów Europy i świata z perspektywy polskiej i niemieckiej.  „Zalecenia” w obu wersjach językowych są dostępne zarówno w formie edycji papierowej, jak i w Internecie.
 
Na początku roku 2012 projekt wszedł w nową fazę realizacji wraz z wyłonieniem wydawnictw odpowiedzialnych za jego realizację w polskiej i niemieckiej wersji językowej. Po polskiej stronie są to Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, po stronie niemieckiej zaś Eduversum GmbH. Na zasadzie parytetu wybrano autorów z obu krajów. Do chwili obecnej ukazały się dwa pierwsze tomy podręcznika "Europa. Nasza Historia/ Europa - Unsere Geschichte" (tom I: od prehistorii do końca średniowiecza; tom II: od 1492 - 1815r.). Trwają również prace nad IV i ostatnim tomem podręcznika obejmującym historię współczesną.
 
Cele
Celem projektu jest publikacja serii podręczników szkolnych do nauczania historii na poziomie odpowiednio w Polsce klas I-III gimnazjum i klasy I liceum, Niemczech zaś tzw. Sekundarstufe I. Planowana edycja ma mieć zarówno pod względem treści jak i szaty graficznej w obu wersjach językowych identyczna formę, nieznacznie różniąc się jedynie w uzasadnionych merytorycznie fragmentach pod względem językowym.
 
Organizacja
Gremia projektu składają się z polsko-niemieckich Rady Zarządzającej oraz Rady Ekspertów. Rada Zarządzająca koordynująca projekt, po polskiej stronie kierowana jest przez Wiceminister Edukacji Narodowej Ewę Dudek, po niemieckiej zaś przez Ministra Oświaty Brandenburgii Güntera Baaske. Rada Ekspertów, kierowana po polskiej stronie przez profesora Roberta Trabę (CBH PAN), a po niemieckiej przez profesora Michaela G. Müllera (Uniwersytet w Halle-Wittenberdze), naukowo wspiera prace nad wydaniem podręcznika. Koordynatorami naukowymi projektu są, po polskiej stronie profesor Igor Kąkolewski (CBH PAN), zaś po niemieckiej profesor Eckhardt Fuchs (Georg-Eckert-Institut – Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung) (poprzednio funkcję tę pełniła profesor Simone Lässig). Gremia projektu obsadzone są na zasadzie parytetu, a projekt jest współfinansowany przez rządy obu krajów.
 
Rola Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie 
Projekt wspierany jest organizacyjnie przez CBH PAN, w rarmach którego działa polskie biuro projektowe. Pracują w nim polski koordynator naukowy projektu – profesor Igor Kąkolewski oraz sekretarz naukowy projektu – dr Dominik Pick.  
 
Znaczenie
Projekt ma olbrzymie znaczenie zarówno na płaszczyźnie oświatowej jak i politycznej dla stosunków polsko-niemieckich. Oba kraje są gotowe zaprezentować w treści podręcznika, a co za tym idzie również przekazać w procesie nauczania, własne historyczne doświadczenia i narracje, pogłębiając w ten sposób dialog dotyczący istotnej tematyki historycznej.
 
Media:
 
www.wpolityce.pl/swiat/ Polscy i niemieccy historycy przygotowali podręcznik do historii.
 
www.tvp.info/ - Powstał polsko-niemiecki podręcznik historii. Prezentacja w Berlinie
 
www.dw.com/pl/ - Polsko-niemiecki podręcznik do nauczania historii. „Ogromna szansa”
 
www.dw.com/pl/  - „Europa. Nasza historia” - nieprzeciętny podręcznik do historii